گوش کسی بدهکار نیست ! فقط باید نظاره گر باشیم

سیاستهای اقتصادی هر دولتی بر پایه متغیرهــای مختلفی شــکل میگیرد و در دنیایی که تجارت آزاد بین المللی و برداشتن مرزهای تجارت و اقتصاد و روابط با کشورها از اصول اقتصاد سالم و پویا محسوب میشود تا اقدامات زیربنایی داخلی همه باعث خواهد شــد که اقتصاد یک کشــور به درستی یا نادرستی رقم بخورد.
در یک سال اخیر ازمون و خطاهای دولت ســیزدهم اقتصاد کشورمان را تب دار کرده است همچنان مسئولين دولتی در حالی که دلار از مــرز ۴۰ هزار تومان و خودرو با افزایش قیمتهای غیر منطقی رشــد قیمت بی حســاب و کتابی را تجربه کرده است دولت از رشد اقتصادی و کاهش افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری حرف میزنند.
گویی از وضعیت اقتصادی یک کره خاکی دیگر سخن میگویند هروقت از تریبونها از این آمارها ســخن میگویند مردم با تعجب به دور و بر خود نگاه میکنند تا مطمئن شــوند مثال ریاســت جمهوری یا وزیر و مدیرکل خودمان هست که در خصوص ایران سخن میگوید اگر بدشانسی دولت را در قرار گرفتن در حساس ترین موقعیتهای بین المللی که میتوانست به نفع اقتصاد کشور تمام شود در اشوبهای داخلی
کنار بگذاریم سهم اشتباهات دولت و سیاستهای اتخاذ شده را نمیتوان نادیده گرفت در حال حاضر بحران دالر و ســکه، بحران ساخت مسکن و عدم تحقق وعده ها، بحران گاز، بحران الودگی هوا، بحران اینترنت، بحران خودرو را نمیتوان مستقیما در ناتوانی دولت در امور اقتصادی کشور قلمداد کرد و دائما مشکالت را به گردن دولتهای قبل و دشمنها انداختن کار را رفع و رجوع نمیکنند می گویند دولت قبل در سال ۹۶ شرکت ذخیره گاز را منحل کرد و ما االن با بحران گاز مواجه شدیم گیریم که دولت قبل اشتباه کرد شما در این مدت چرا پیش بینی نکردید و رفع مشکل انجام نشده است واردات خــودرو جهت تعدیل و افزایش کیفیت چی شــد!هر ماه وعده
ماههای آینده!؟۲۰۰ دستگاه را با لنج میاورند و نمایش میدهند که واردات انجام شــده این نمایشها برای چیست!؟ دســتهای پنهان و رانت و مافیا همچنان فعال است و شعار دولت در مبارزه با آنها فقط در حد شعار مانده است راهی که دولت در پیش گرفته اقتصاد بی رمق و ناتوان و راحت بگوئیم
از دست رفته را میتوان از هم اکنون پیش بینی کرد.
گوش کسی هم بدهکار نیست! فقط باید نظاره گر باشیم

1401/11/2

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :